Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

ระบบค้นหา

 • หน้าแรก

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

2021-01-07_140334.jpg


01n.png

หมวดข่าวสำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
07 มิถุนายน 2564
hits (182 hits)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.คณะ ...
04 มิถุนายน 2564
hits (150 hits)
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำปี 2564 ก ...
04 มิถุนายน 2564
hits (165 hits)
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับกอง ...
04 มิถุนายน 2564
hits (169 hits)
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับกอง ...
02 มิถุนายน 2564
hits (146 hits)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.คณะ ...
02 มิถุนายน 2564
hits (119 hits)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารฝ่าย ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
16 กรกฎาคม 2564
hits (66 hits)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนว ...
22 มิถุนายน 2564
hits (122 hits)
โครงการเพื่อบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณ ...
22 มิถุนายน 2564
hits (115 hits)
บ่อโข้ง “โข้ง” มาจากคำว่า โข่ง ซึ่งเป็น ...
09 มิถุนายน 2564
hits (165 hits)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี ...
09 มิถุนายน 2564
hits (152 hits)
โครงการงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำป ...
09 มิถุนายน 2564
hits (190 hits)
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ ประ ...
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านข่าวในหมวดนี้
18 กุมภาพันธ์ 2564
hits (672 hits)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและห ...
23 สิงหาคม 2563
hits (905 hits)
งานป้องกันฯ​ เทศบาลตำบลสบปราบ อ.สบปราบ ...
14 สิงหาคม 2563
hits (727 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันแล ...
19 กรกฎาคม 2563
hits (65 hits)
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก เทศบาลตำบล ...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

09 มีนาคม 2564
hits (226 hits)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ ...
19 มกราคม 2564
hits (564 hits)
“เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ( ...
19 มกราคม 2564
hits (547 hits)
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ ...
24 พฤศจิกายน 2563
hits (550 hits)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา เท ...
อ่านข่าวในหมวดนี้

หมวดข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
08 กรกฎาคม 2564
hits (104 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบ ...
18 มิถุนายน 2564
hits (244 hits)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองสาธารณส ...
27 พฤษภาคม 2564
hits (289 hits)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลสบปราบ ...
24 พฤษภาคม 2564
hits (219 hits)
เรื่อง การมอบหมายอํานาจให้ลงนามในใบอนุญ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
28 มิถุนายน 2564
hits (139 hits)
กลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลสบปราบได้รั ...
13 กุมภาพันธ์ 2564
hits (560 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบ ...
12 กุมภาพันธ์ 2564
hits (514 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบ ...
20 ตุลาคม 2563
hits (536 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
next
prev

พบกับพวกเราได้ที่นี่

ป้ายประชาสัมพันธ์กองคลัง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

หมวดข่าวกองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ https://www.sobprablp.go.th. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา