"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

ระบบค้นหา

 • หน้าแรก
007-04-CcanCIds6RzCnaKG5.jpg008-09-CFfjH1S2U1ta6VMDS__99459083.jpg007-09-CqrjQ77dKAXC1KCW12.jpg009-12-CZeLGFHzbL4UEW9E12.jpg007-03-CqCYHVXaNn5Qrreu6.jpg008-08-CQEgc1Y9RtpEdh28S__99459082.jpg009-05-C4KLrevugkj3DrNP5.jpg005-05-CukS7L47QjesPZab923179.jpg005-03-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg009-13-C7rzhizQPSMz5YxW11.jpg008-07-C5vmSLAqMcC8YlFuS__99459077.jpg009-15-Cpk2MkImA1mYNuSL3.jpg009-01-CjCUaWEj8ljLjSm2.jpg008-02-CLyGXGNL2kVcTcFdS__99459080.jpg010-01-CJjDKcvghD4B58WUS__36438030.jpg008-05-CppiLS93Cxr4mlKmS__99459079.jpg008-06-CZDmeknk42sgX7UTS__99459076.jpg008-03-CldcTbNl4JXnghEtS__99459081.jpg006-05-Ca5dVZzW9C53yRdAS__2605063.jpg007-06-CeUMYWISywEdgCHm7.jpg007-11-CxADBP5UDgG2eTsr4.jpg005-07-CR8ve2ISvUvMkDJP923182.jpg009-06-C433kShUCTNRFSkN4.jpg006-01-CmFrH2GRplsPYkkFS__2605059.jpg007-05-CyJ3NwUFiCCHl1SP8.jpg005-04-CvwQW3BWeVW9BFnm923178.jpg009-07-C4NtbHk7vftCi26J8.jpg007-02-CfmTSB54sxyx3eQx13.jpg005-06-CY9TssTvNaUWC4Dl923180.jpg007-002-CBr8maN9uk7vdsj23.jpg005-03-CXGkCRhYGerAr91T923177.jpg007-07-C8WUMvMhP2aQUz2i10.jpg008-10-CvLvMjS7j68URF9cS__99459085.jpg009-02-Cc5GxyJQaiybN7D114.jpg009-03-CKpiMFMYqIw3fHrX2.jpg009-10-C3eRm7mds7Gql9u510.jpg006-02-CBpThphVQLaEsBcfS__2605060.jpg005-02-CBHqiew7N822zFgY923176.jpg006-08-CqCYHVXaNn5QrreuS__2605067.jpg007-01-CPU3ugnYK2Uz6Myr.jpg009-09-C1anWe7U87Yp8s856.jpg009-08-CnG1U3aKwwILXMl57.jpg009-14-CUyFiZP4eM7vhuGQ15.jpg007-10-CGsRaeIQuNbJPPTE11.jpg010-03-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg010-06-CA4yJ532Fvy5bnTlS__36438028.jpg010-04-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg008-01-CLzmFDIa29XDuFXJ.jpg006-04-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg006-06-CBGfejxieZubFfM5S__2605064.jpg009-11-CLUmKjWTDiJk3Dpi13.jpg002-Cjysrcrx4pSFmu3Spic5090994bc8e96.jpg007-08-CcJjYWK746utZbnU9.jpg006-07-Ceg7jj7vfvpBi5yHS__2605066.jpg009-04-CSH7nUwXmVq6BzCp1.jpg006-03-CEh6qBi3JCedbcZyS__2605062.jpg010-02-CIXVA7peyRJCazTcS__36438025.jpg005-01-CeKUr1vbCpQBqH7A923175.jpg008-04-CMAmqdlLIt9uheckS__99459078.jpg

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

Sp2563.jpg

หมวดข่าวสำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
14 กรกฎาคม 2563
hits (9 hits)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาล ...
04 มิถุนายน 2563
hits (36 hits)
รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ ...
15 เมษายน 2563
hits (177 hits)
นายสมชาย บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ ...
13 เมษายน 2563
hits (183 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบประจำจุดคัดกรอง COVID-1 ...
13 เมษายน 2563
hits (684 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจ ...
27 มีนาคม 2563
hits (175 hits)
วันนี้ศุกร์ที่ 27 มีค 63 เวลา 14.00 น. ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
22 สิงหาคม 2562
hits (80 hits)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาล ...
12 กรกฎาคม 2562
hits (78 hits)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาล ...
05 กรกฎาคม 2562
hits (83 hits)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลต ...
21 มิถุนายน 2562
hits (100 hits)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบา ...
04 มิถุนายน 2562
hits (113 hits)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาล ...
03 มิถุนายน 2562
hits (86 hits)
งานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ...
อ่านต่อทั้งหมด
20 เมษายน 2563
hits (59 hits)
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้ ...
29 มกราคม 2563
hits (388 hits)
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ ส ...
10 มกราคม 2563
hits (93 hits)
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ ...
29 พฤศจิกายน 2562
hits (101 hits)
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ ...
26 พฤศจิกายน 2562
hits (97 hits)
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมั ...
19 กันยายน 2562
hits (102 hits)
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
18 มิถุนายน 2563
hits (102 hits)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ...
14 พฤษภาคม 2562
hits (298 hits)
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาล ...
15 มีนาคม 2562
hits (368 hits)
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙. ...
25 กุมภาพันธ์ 2562
hits (342 hits)
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ...
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
26 มิถุนายน 2563
hits (35 hits)
วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2563 กองสาธาร ...
15 เมษายน 2563
hits (177 hits)
นายสมชาย บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ ...
13 เมษายน 2563
hits (183 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบประจำจุดคัดกรอง COVID-1 ...
13 เมษายน 2563
hits (684 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
30 กันยายน 2562
hits (74 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบไ ...
30 กันยายน 2562
hits (91 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบไ ...
30 กันยายน 2562
hits (128 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบเ ...
20 กันยายน 2562
hits (84 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบไ ...
13 สิงหาคม 2562
hits (59 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบไ ...
27 กรกฎาคม 2562
hits (78 hits)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบไ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

11 พฤษภาคม 2562
hits (268 hits)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เท ...
03 เมษายน 2562
hits (380 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ...
23 พฤศจิกายน 2561
hits (624 hits)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เ ...
25 ตุลาคม 2561
hits (508 hits)
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้

หมวดข่าวกองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)