Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

ระบบค้นหา

งานจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๙

๑๒๖ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๕ ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒๔ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๒ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๑ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๐ ประกาศ ยกเลิกการประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้นถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ครั้งที่ ๒
๑๑๙ ประกาศ ยกเลิกการประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้นถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๑๘ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้อถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านหล่าย
๑๑๗ ประกาศคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วย ม.๓ ต.สบปราบ
๑๑๖ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วยสมัย ม.๓ ต.สบปราบ
๑๑๕ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วยสมัย บริเวณหน้าโรงสีชุมชนวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ
๑๑๔ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร คสล.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ หน้าที่ ๒
๑๑๓ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร คสล.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ
๑๑๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๑๑ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๑๐ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๐๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๐๘ ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.ภายในป่าช้าชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ
๑๐๗ ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบสระโทกแม่วัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๑๐๖ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๒
๑๐๕ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๑
๑๐๔ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๒
๑๐๓ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๑
๑๐๒ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการที่ ๑ เสริมทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(NRMAC) ถนนสบปราบตั้งแต่สี่แยกบ้านหล่ายเนือพัฒนาถึงสะพานหนองวัวแดง หมู่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
๑๐๑ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการที่ ๒ เสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (NRMAC)ถนนโพธิ์ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
๑๐๐ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการที่๑ เสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (NRMAC)ถนนสบปราบตั้งสี่แยกบ้านหล่ายพัฒนาถึงสะพานหนองวัวแดง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
๙๙ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการที่ ๒ เสริมทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(NRMAC) ถนนโพธิ์ศรีพัฒนา หมู่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
๙๘ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.รอบสระเก็บน้ำโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๙๗ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.ภายในป่าช้าชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒
๙๖ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัยบริเวณข้างสวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๙๕ ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๙๔ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๙๓ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒ ครั้งที่ ๒
๙๒ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย (ทุ่งสูง) หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ
๙๑ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒
๙๐ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๑
๘๙ ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
๘๘ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย บริเวณข้างสวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ ๑๔
๘๗ ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย บริเวณข้างสวนสาธารณโทกแม่วัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๘๖ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๘๕ ราคากลางขยายผิวจราจรสองข้างทางหน้าสวนนายศรีจันทร์ ด้วงเขียว ม.๑๔ ต.สบปราบ
๘๔ ราคากลางลาน คสล.ข้างศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบ้านหล่าย ม.๑ ต.สบปราบ
๘๓ ราคากลางวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายบุญธรรม บุญยืน ๗๖ ม.๓ ต.สบปราบ
๘๒ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง
๘๑ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๗๙ ราคากลางรางระบายน้ำคสล.นายไว ตุ้ยเขียว
๗๘ ราคากลางขยายผิวจราจรหน้าสวนสาธารณะโทกแม่วัง ม.๑๔ ต.สบปราบ
๗๗ ราคากลางก่อสร้างขุดลอกลำห้วย ม.๘ ต.สบปราบ
๗๖ ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าบ้านนายมลเทียน ม.๑๓ต.สบปราบ
๗๕ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๔ ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
๗๓ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยร่องป๋วยข้างบ้านนายธนกร วงศ์สืบ ม.๒ ต.สบปราบ
๗๒ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๑ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยร่องป๋วยบ้านนายธนากร วงศ์สืบ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ
๗๐ ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๙ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๖๘ เอกสารเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๖๗ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ ม.๑๓ ต.สบปราบ
๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ ม.๑๓ ต.สบปราบ
๖๔ ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ นันตาเครือ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๖๓ ประกาศการประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายยน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ นันตาเครือ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๒)
๖๒ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖๑ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
๖๐ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
๕๙ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕๘ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
๕๗ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
๕๖ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕๕ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
๕๔ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕๓ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสบปราบ
๕๒ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกันสาดหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๕๑ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร จำนวน ๗ ซุ้ม [ ๐๐๐๐-๐๐-๐๐ ]อ่าน:[๑๙๙] ๕๑-๒๐๑๕๑๐๐๕FxgcfMR.pdf
๕๐ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (๑๒ รายการ) เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๔๙ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชน จำนวน ๗ ซุ้ม ในเทศบาลตำบลสบปราบ
๔๘ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ
๔๗ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
๔๖ ประกาศ ยกเลิกจ้างเหมาก่อสร้างแผงกันสาดหลังคาตลาดสดทต.สบปราบ
๔๕ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างประตูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๔๔ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๔๓ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแอ่ง หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๔๒ ประกาศผลการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๔๑ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างแขวงการทางสบปราบ หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลสบปราบ
๔๐ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วยร่องป๋วยลงสระเก็บน้ำโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๓๙ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๘ ประกาศสอบราคาภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๓๗ ผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ นายตา เขียวราช ม.๑ ต.สบปราบ
๓๖ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายมูล สุวรรณศรีม.๗ต.สบปราบ
๓๕ ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายมูล สุวรรณศรี
๓๔ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางจันจิรา นมเนย ม.๑๔ ต.สบปราบ(ครั้งที่ ๒)
๓๓ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำคสล.บ้านนางประวิน อินจันทร์ม.๑๓ต.สบปราบ
๓๒ ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ทต.สบปราบ
๓๑ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรคสล.สองข้างทางถนนสมัยนิลดำริ ม.๑๔ ต.สบปราบ
๓๐ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๒๙ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ
๒๘ ประกาศการคัดเลือกตลาดกลาง
๒๗ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแอ่ง ม.๑๓ ต.สบปราบ
๒๖ ราคากลางของอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)รร.ท.๑ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๒๕ แบบ ปปช.อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)
๒๔ ประกาศการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) รร.ท.๑ แบบ สน.ศท.๔/๑๒ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแม่สมัย ม.๓ ต.สบปราบ
๒๒ ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านางจันจิรา นมเนย ม.๑๔ ต.สบปราบ
๒๑ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รร.ท.๑(ครั้งที่๒)
๒๐ ราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ
๑๙ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๑๘ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ
๑๗ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๖ ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างหมาก่อสร้างถนนยางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ
๑๕ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๑๔ เอกสารราคากลางงานก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๓ เอกสารราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๑๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๑๑ ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๑๐ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ ต.สบปราบ
๙ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายอักษรไฟวิ่ง
๘ ประกาศตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายอักษรไฟวิ่ง โครงสร้างเหล็กชนิดติดตั้งนอกอาคาร ขนาด ๑.๒๐ x ๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๒๐ เมตร
๗ ประกาศตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านพ่อนวล บุญยืน ถึงศูนย์ปฏิบัติการบ้านหล่ายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๖ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๕ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๔ ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
๓ ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ป๑.ก จำนวน ๑ หลัง และปรับปรุงอาคารเรียน ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ (ครั้งที่ ๒)
๑ ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev