Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

ระบบค้นหา

งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ๑๒๔ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  ๑๒๓ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๑๒๒ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๑๒๑ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งวดที่ ๓
  ๑๒๐ งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๑๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๑๘ ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ๑๑๗ คู่มือประชาชน สำหรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ๑๑๖ คู่มือประชาชน สำหรับกาารชำระภาษีป้าย
  ๑๑๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองคลัง
  ๑๑๔ งบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๑๓ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๑๒ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้ารายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๑๑ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๑๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวด ๒ (เม.ย-มิ.ย.๖๐)
  ๑๐๙ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ(ไม้)ครั้งที่ ๒
  ๑๐๘ งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๗ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๖ งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
  ๑๐๕ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๑๐๔ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้ารายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๐๓ ด่วนที่สุด! ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
  ๑๐๒ งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๑ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง บัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๑๐๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๙๙ งบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๐
  ๙๘ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
  ๙๗ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๙๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๙๕ งบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
  ๙๔ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๙๓ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
  ๙๒ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๙๑ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๙๐ งบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๐
  ๘๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐
  ๘๘ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ๘๗ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๘๖ งบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
  ๘๕ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
  ๘๔ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๘๓ งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  ๘๒ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  ๘๑ ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๘๐ ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๙ งบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
  ๗๘ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๗ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
  ๗๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๗๕ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๔ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๓ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๒ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๑ งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๕๙
  ๗๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  ๖๙ งบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
  ๖๘ งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ๖๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ๖๖ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๖๕ งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
  ๖๔ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๕๙
  ๖๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๖๑ งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
  ๖๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
  ๕๙ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๕๘ งบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๕๙
  ๕๗ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙
  ๕๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๕๕ งบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
  ๕๔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
  ๕๓ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๕๒ งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  ๕๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๙
  ๕๐ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ๔๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.๕๙
  ๔๘ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.