"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th////

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 496 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทยแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

 

 

 

010-02-CIXVA7peyRJCazTcS__36438025.jpg008-01-CLzmFDIa29XDuFXJ.jpg007-03-CqCYHVXaNn5Qrreu6.jpg006-07-Ceg7jj7vfvpBi5yHS__2605066.jpg005-01-CeKUr1vbCpQBqH7A923175.jpg006-02-CBpThphVQLaEsBcfS__2605060.jpg005-06-CY9TssTvNaUWC4Dl923180.jpg010-06-CA4yJ532Fvy5bnTlS__36438028.jpg005-02-CBHqiew7N822zFgY923176.jpg005-03-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg007-01-CPU3ugnYK2Uz6Myr.jpg007-08-CcJjYWK746utZbnU9.jpg010-04-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg009-15-Cpk2MkImA1mYNuSL3.jpg005-05-CukS7L47QjesPZab923179.jpg009-02-Cc5GxyJQaiybN7D114.jpg007-10-CGsRaeIQuNbJPPTE11.jpg009-05-C4KLrevugkj3DrNP5.jpg005-03-CXGkCRhYGerAr91T923177.jpg008-07-C5vmSLAqMcC8YlFuS__99459077.jpg008-03-CldcTbNl4JXnghEtS__99459081.jpg009-06-C433kShUCTNRFSkN4.jpg008-06-CZDmeknk42sgX7UTS__99459076.jpg008-04-CMAmqdlLIt9uheckS__99459078.jpg007-05-CyJ3NwUFiCCHl1SP8.jpg006-06-CBGfejxieZubFfM5S__2605064.jpg009-04-CSH7nUwXmVq6BzCp1.jpg006-05-Ca5dVZzW9C53yRdAS__2605063.jpg010-01-CJjDKcvghD4B58WUS__36438030.jpg009-12-CZeLGFHzbL4UEW9E12.jpg009-10-C3eRm7mds7Gql9u510.jpg006-03-CEh6qBi3JCedbcZyS__2605062.jpg007-04-CcanCIds6RzCnaKG5.jpg009-08-CnG1U3aKwwILXMl57.jpg009-09-C1anWe7U87Yp8s856.jpg005-07-CR8ve2ISvUvMkDJP923182.jpg006-08-CqCYHVXaNn5QrreuS__2605067.jpg009-03-CKpiMFMYqIw3fHrX2.jpg007-09-CqrjQ77dKAXC1KCW12.jpg007-11-CxADBP5UDgG2eTsr4.jpg008-09-CFfjH1S2U1ta6VMDS__99459083.jpg008-02-CLyGXGNL2kVcTcFdS__99459080.jpg005-04-CvwQW3BWeVW9BFnm923178.jpg009-01-CjCUaWEj8ljLjSm2.jpg008-10-CvLvMjS7j68URF9cS__99459085.jpg007-06-CeUMYWISywEdgCHm7.jpg006-04-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg009-14-CUyFiZP4eM7vhuGQ15.jpg007-02-CfmTSB54sxyx3eQx13.jpg002-Cjysrcrx4pSFmu3Spic5090994bc8e96.jpg009-13-C7rzhizQPSMz5YxW11.jpg008-05-CppiLS93Cxr4mlKmS__99459079.jpg007-002-CBr8maN9uk7vdsj23.jpg006-01-CmFrH2GRplsPYkkFS__2605059.jpg008-08-CQEgc1Y9RtpEdh28S__99459082.jpg007-07-C8WUMvMhP2aQUz2i10.jpg010-03-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg009-07-C4NtbHk7vftCi26J8.jpg009-11-CLUmKjWTDiJk3Dpi13.jpg

ข่าวสารแต่ละกอง

 1. สำนักปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุข
 5. กองการศึกษา
IMAGE โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับประชาชนบ้านวังพร้าว......อ่านต่อ
IMAGE รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๑
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๑(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง)...อ่านต่อ
IMAGE รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ......อ่านต่อ
IMAGE รับโล่ห์โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด......อ่านต่อ
IMAGE พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 15 ตุลาคม 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราขการ......อ่านต่อ
IMAGE พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า......อ่านต่อ
IMAGE ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง......อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง นำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562
เรื่อง นำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ(ภาพ:ข้อมูล......อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันพุธ, 25 กันยายน 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป......อ่านต่อ
IMAGE ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ...
วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง......อ่านต่อ
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสบปราบ......อ่านต่อ
IMAGE ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกถนนบ้านหล่าย
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๗ มี.ค.๖๐ กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รายงานผลความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE ออกพื้นที่ตัดหญ้าและลอกครองบริเวณโรงฆ่าสัตว์
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE เหตุไฟฟ้าขัดข้อง
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.... Read More...
IMAGE การรับซื้อขยะจากประชาชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการทุนและจัดทำแผนสุขภาพ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read More...
IMAGE รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง... Read More...
IMAGE อบรมให้ความรู้สู่ชุมชนบ้านสบเรียงชุมชนต้นแบบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE โครงการการบริหารจัดขยะในชุมชน (บ้านหล่ายเหนือพัฒนา)
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานตลาดนัดขยะรีไซเคิลและการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์(เศษอาหารในครัวเรือน)
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ ครั้งที่๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล หนึ่งในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านหล่ายเหนือพัฒนา ม.๑๓
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินกิจกรรม ๖๐... Read More...
IMAGE โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการชุมชนของหนู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้พฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสุขสู่ชุมชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
และแจ้งวันเวลาสถานที่สอบ คือ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช(ภาพ:ข้อมูล... Read More...
IMAGE พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ วัดบ้านจัว
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ... Read More...
IMAGE งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560
เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)(ภาพ:ข้อมูล... Read More...
IMAGE โครงการประเพณีบ่อโข้งประจำปี ๒๖๕๒
วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒... Read More...
next
prev

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

 

 

 

 

IMAGE กรณีไฟใหม้บนเขาสูงเป็นบริเวณกว้าง หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง
วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สบปราบรับแจ้งจาก นายอำเภอสบปราบ... Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รับคนไข้ผ่าตัดสมองบ้านสบปราบเหนือ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ไปส่งที่โรงพยาบาลฯ
วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
IMAGE สำรวจน้ำล้นตลิ่ง สะพานวังพร้าว-ป่าตาล๖๑
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลสบปราบ นำโดยนางพิมผกา บูญพา... Read More...
IMAGE โครงการ TO BE No.๑ ๒๕๖๑
วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับเทศบาล ๑ บ้านหล่าย... Read More...
IMAGE เหตุรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังยางระเบิดพ่วงพลิกคว่ำ
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.... Read More...
IMAGE โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒... Read More...
IMAGE ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะและหญ้าแห้งเป็นบริเวณกว้างที่บ้านนายาง
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...

 

 

 

 

IMAGE การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐ วัน... GN_อ่านต่อ
IMAGE การสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลสบปราบ จะทำการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา... GN_อ่านต่อ
IMAGE การประชุมสภาเทศาบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่อง การประชุมสภาเทศาบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐  GN_อ่านต่อ
IMAGE เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  GN_อ่านต่อ
IMAGE เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐  รายละเอียด GN_อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ (ชั้น๓) อ.สบปราบ จ.ลำปาง(ภาพ:ข้อมูล... GN_อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง (สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐)
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง (สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐)(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง)  GN_อ่านต่อ
IMAGE (สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันจันทร์, 29 มกราคม 2561
(สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ (ชั้น ๓ ) เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.(ภาพ:ข้อมูล... GN_อ่านต่อ
IMAGE (สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
(สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ (ชั้น ๓ ) เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐... GN_อ่านต่อ
IMAGE (สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561
(สำเนา) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ (ชั้น ๓ ) เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.(ภาพ:ข้อมูล... GN_อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง)  GN_อ่านต่อ

โปรดแสดงความคิดเห็น

 
 

 

1M1050x525.jpg285_1.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgLink_Banner_CGD.gifMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

ผู้บริหาร

B0012 1

นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ปลัดเทศบาล

นางพิมผกา บุญพา

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ข้อมูลสารสนเทศ-จังหวัด

menu_s_1272_642830e7c83a3dff0d17f5af199fa28b.jpg

menu_s_1272_6e87b0ca823817ece34d30501595872e.jpg

menu_s_1272_124f38692698170b358aec44273d110e.jpg

menu_s_1272_81db5f058f21c4b949b555cae79bd854.jpg

ราคาน้ำมัน

ตรวจผลสลาก

แบบฟอร์มทางราชการ

ติดตามพวกเราได้ที่

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

17 กุมภาพันธ์ 2563

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

17 กุมภาพันธ์ 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

17 กุมภาพันธ์ 2563

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev

PKnew 2

{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }